top of page

Publishing

Over the past years the society disseminated and published several presentations from the conferences in international peer-reviewed journals such as: General Physiology and Biophysics [Vol. 18, (Focus Issue), 1999], Biologia [Vol. 55, Suppl. 8, 200; Vol. 60, Suppl. 17, 2005], Neuroendocrinology Letters [Vol 27, Suppl. 2, 2006].

NEL.jpg
_biologia60.jpg
Journals.jpg
GPB.jpg
Books and Specialized Scientific Literature: 
Teratologia.jpg

Teratológia: Princípy a hodnotenie abnormálneho vývinu

  

Authors: Eudard UJházy, Michal Dubovický, Mojmír Mach

ISBN 978-80-969474-6-1

Vydavateľ: Slovenská Toxikologická Spoločnosť SETOX v spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie

Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava, Slovenská republika

Grafické spracovanie: Mojmír Mach

Copyright © 2014  Eudard UJhazy, Michal Dubovický, Mojmír Mach

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná, prepísaná, alebo inak použitá bez písomného súhlasu vydavateľa.

O knihe

Vyvíjajúci sa organizmus je vystavený širokej škále nepriaznivých faktorov prostredia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho vývin. Znečistené životné prostredie, lieky, návykové látky alebo dlhodobá psychická záťaž, predstavujú riziko poškodenia vývinu ľudského embrya a plodu. Toto poškodenie sa môže prejaviť v podobe vrodených vývinových chýb, ako malformácie, anomálie a rôzne funkčné poruchy. Teratológia je náuka, ktorá sa venuje štúdiu príčin a mechanizmov vzniku vrodených vývinových chýb. Narodenie dieťaťa s vývinovou chybou znamená osobnú tragédiu, zásah do rodinného života a predstavuje závažný zdravotnícky a socio-ekonomický problém. Ochrana matky, plodu a novorodenca sa preto stáva najvýznamnejšou súčasťou biomedicínskeho výskumu. So zvyšujúcim sa výskytom niektorých foriem vývinových chýb narastá potreba nielen ich účinnej prevencie, včasnej diagnostiky a liečby, ale aj odhaľovania ich možných príčin a mechanizmov vzniku.

Táto kniha poskytuje informácie o nebezpečenstve ovplyvnenia vývinu jedinca pred a krátko po narodení. Je určená pre poslucháčov prírodovedeckých, lekárskych a farmaceutických fakúlt, ako aj pre doplnenie a rozšírenie poznatkov pre všetkých záujemcov o biomedicínske vedy.

Autori sú vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave. Majú dlhodobé skúsenosti v oblasti výskumu nežiaducich účinkov liečiv a vplyvov prostredia na vyvíjajúci sa organizmus.

Helena Raskova Pharmacology and Toxicolo
Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej

Authors: Jana Navarová, Mojmír Mach

ISBN 978-80-971042-1-4

Vydavateľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: exfasekr@savba.sk

Grafické spracovanie Mojmír Mach

Copyright © 2013 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná, prepísaná, alebo inak použitá bez písomného súhlasu vydavateľa.

bottom of page